اصول طراحی سایت: یه طراح وب حرفه ای ،عناصر را به صورت تعاملی طراحی می کند.